പുട്ടു കുറ്റി ഇല്ലാതെ, അതേ ഷേപ്പിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കുറേ കുറ്റി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം

സമയവും ഗ്യാസും ലാഭത്തിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പറായി പുട്ടുകുറ്റി ഇല്ലാതെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ശരിക്കും വീടുകളിൽ ചിരട്ടപുട്ട് എന്നെക്കാളും ആളുകൾക്ക് പ്രിയം നീളത്തിലുള്ള ഫുഡിനോട് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും കൂടാതെ ഒരുപാട് ഗ്യാസ് പോകുന്നതും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഊടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും.

കൂടാതെ വീടുകളിൽ പുട്ടും കുറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ വേണം എന്നാൽ അടിപൊളി ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് നീളത്തിലുള്ള കുട്ട വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ഒരേസമയം അഞ്ച് പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരുപാട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം ഇതിനായി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നീളത്തിൽ ജൂസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ചില്ലു ഗ്ലാസ് മാത്രം മതി.

അതിലേക്ക് പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് സെറ്റാക്കി റോഡിലേക്ക് കമഴ്ത്തി എളിയ ചെമ്പിലെ തട്ടിലേക്ക് കമഴ്ത്തി വച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ വട്ടത്തിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേസമയം അഞ്ച് പുട്ട് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.

You may also like...